Kvalitetsarbete inom Superstäd

Vi skall tillhandahålla lokalvård med hög kvalitet i alla avseenden. I vår kvalitetspolicy har vi fastslagit ”Att göra rätt från början, i rätt tid och till överenskomna villkor”. Målet är alltså ”Noll fel”.

Kvalitet och kvalitetssäkring

Inom Superstäd har vi upprättat, dokumenterat och implementerat ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000, som ett medel för att säkerställa att våra tjänster och produkter uppfyller kundens krav. Kvalitetssystemet finns samlat i en handbok, som både övergripande och detaljerat beskriver hela systemet. Vi har definierat och dokumenterat företagets policy, mål och åtagande beträffande kvalitet.

Vi utarbetar kontinuerligt handlingsplaner för att säkerställa att vi uppnår optimal kvalitet och att vi underhåller kvalitetssäkringssystemet. Dessa planer innefattar alla slag av kvalitetsförbättrande åtgärder, och dokumenteras på en särskild blankett ”Handlingsplan kvalitet”.

Kvalitetsplanering

Planen för detta uppdrag innefattar följande:

 • Kvalitetskontroller görs på anpassad blankett en gång per månad. Görs av arbetsledare, lokalvårdare och med er representant, om ni så önskar. Kopia till kund senast 2 dagar efter utförd kontroll
 • Den arbetande förmannen och lokalvårdarna skall efter dagens utförda städarbete genomföra en egenkontroll. Att alla moment enligt arbetsinstruktionen är utförda och om kvaliteten på arbetet är godkänd. Arbetsledaren gör även vid varje besök på objektet okulära kontroller. Vid dessa besök gör arbetsledaren en notering på ”Dagbok arbetsledare” att objektet har besökts och gör en bedömning mellan 1-5. Som motivation för städaren att göra ett bra arbete delar vi ut en bonus/present till den städare som får den högsta poängsumman för månaden
 • Driftmöte 1 gång/månad. För genomgång av genomförande och ev problem eller brister. Vi presenterar då en sammandragsrapport över kvalitetskontroller, avvikelserapporter, revisioner och åtgärder etc
 • Med hjälp av kundenkäter tar vi reda på hur nöjda våra kunder är. Vid ev brister rättas dessa till snarast
 • Styrning av dokument och data, som är viktiga för arbetets utförande och kvalitet
 • Kontinuerliga bedömningar av våra leverantörer. Att dessa kontinuerligt uppfyller våra kvalitets- & miljökrav
 • Processtyrning genom identifiering av processer och rutiner som direkt eller indirekt påverkar kvaliteten och miljön. Uppdatering och kontroll av att rutiner fungerar och att ändringar är korrekt dokumenterade
 • I rutinen Korrigering och förebyggande åtgärder har vi säkerställt att 1)handlägga kunders reklamationer och klagomål på ett snabbt och för kunden tillfredsställande sätt, 2)uppkomna avvikelser inte upprepas, 3)potentiella avvikelser inte uppstår (genom förebyggande åtgärder). Obs! Denna rutin är den mest väsentliga i hela kvalitets- & miljösystemet
 • Hantera, förvara och skydda varor vi använder i vår lokalvård på ett sådant sätt att vi minskar eller eliminerar risken för skador eller kvalitetsförsämringar
 • 2 gånger per år genomför vi interna kvalitets- & miljörevisioner, som är en oberoende granskning av kvalitets- & miljösystemets effektivitet och tillämpning. Det syftar också till att utveckla och effektivisera företaget
 • Vid nyanställning av lokalvårdare finns det ett fastställt utbildnings- och introduktionsprogram för att de skall kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt
 • Vi upprättar och genomför utbildningsplaner kontinuerligt för att säkerställa att personalen får den utbildning som krävs för att kvaliteten och miljökraven skall upprätthållas
 • Vi har framförhållning vid vår planering och schemaläggning med stor flexibilitet bland våra anställda, vilket gör att vi snabbt kan fylla upp behovet av personal vid sjukdom och annan frånvaro. Detta ger företaget en bra stabilitet vid snabba förändringar
 • I de städförråd vi disponerar håller vi god ordning och reda. I varje förråd finns en städobjektpärm med information om objektet, bemanningsplaner, vilken städutrustning och material som skall finnas i förrådet, varudeklarationer för kem, kontaktpersoner, avvikelserapporter, nödlägesberedskap mm
 
Utvecklad av Melker Hedlund Webbproduktion