Miljöarbete inom Superstäd

Vårt miljöarbete skall präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, anställda, vår gemensamma miljö och för kommande generationer.

Superstäd har upprättat, dokumenterat och implementerat ett miljöledningssystem enligt ISO-standarden 14001.

Vi använder oss av metoder och medel, som tar hänsyn till den yttre miljön, arbetsmiljön, samt trivsel. Vår golvvård syftar till att bibehålla en optimal underhållsstatus på golven. Kvalitets- och miljöaspekter präglar hela vårt arbete. Enligt vår miljöpolicy skall vi minska förorening, avfall och användning av naturresurser i vår lokalvård.

Vår handlingsplan för detta uppdrag innefattar följande

 • Vi beaktar miljöaspekterna när vi väljer våra leverantörer av städutrusning. Årliga leverantörsbedömningar görs.
 • Vi strävar efter att kontinuerligt minska användningen av kem (vår största miljöpåverkan och ett miljömål). Vi mäter vår förbrukning av kem kvartalsvis. Vi redovisar på grafbilder med jämförelser med tidigare perioder.
 • Vi arbetar på att använda mer torra och kemfria metoder.
 • Doserar exakt rätt mängd kem (kem används nästan uteslutande i golvvården), bl a med hjälp praktiska doseringshjälpmedel.
 • Återanvänder och återvinner emballage och förpackningar.
 • Använder koncentrat & refillförpackningar
 • Använder ergonomiskt utformade arbetsredskap
 • Strävar efter att utföra golvvård med hög kvalitet. Bra golvunderhåll minskar behovet av kem i den dagliga städningen.
 • Planerar och samordnar transporter för att minska utsläpp och luftförorening mm.
 • Kvalitets- & miljökontroller görs 1 gång/ månad. Görs av arbetsledare och lokalvårdare. Dokumenteras
 • Driftmöten med kunden 1 gång/månad eller efter överenskommelse. Vi presenterar då en sammandragsrapport över kvalitets- & miljökontroller samt månadens avvikelser.
 • Processtyrning genom identifiering av processer och rutiner som direkt eller indirekt påverkar kvaliteten och miljön. Uppdatering och kontroll av att rutiner fungerar och att ändringar är korrekt dokumenterade
 • I rutinen Korrigering och förebyggande åtgärder har vi säkerställt att 1) handlägga kunders reklamationer och klagomål på ett snabbt och för kunden tillfredsställande sätt, 2) uppkomna avvikelser inte upprepas, 3) potentiella avvikelser inte uppstår (genom förebyggande åtgärder). Obs! Denna rutin är den mest väsentliga i hela kvalitets- & miljösystemet.
 • Hantera, förvara och skydda varor vi använder i vår lokalvård på ett sådant sätt att vi minskar eller eliminerar risken för skador/miljöskador eller kvalitetsförsämringar
 • 2 gånger per år genomför vi interna kvalitets- & miljörevisioner, som är en oberoende granskning av kvalitets- & miljösystemets effektivitet och tillämpning. Det syftar också till att utveckla och effektivisera företaget.
 • Vi har fastställt en nödlägesberedskap avseende olyckor, brand, inbrott, personskador och andra händelser. I våra fordon som transporterar kemikalier finns det varuinformationsblad (för att veta vilka typer av kem som finns i bilen vid ev bilolyckor).

Vi använder inte produkter som finns på Kemikalieinspektionens begränsnings- & OBS-lista.

 
Utvecklad av Melker Hedlund Webbproduktion