Offertbilaga

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är mycket viktig för oss. Vi har fastslagit i vår arbetsmiljöpolicy att arbetsmiljön skall vara säker, trevlig och utvecklande för de anställda. Vi informerar om risk och förebyggande av arbetsskador, kemiska hälsorisker, skydda hörsel, ha rätt kläder/skor, psyko-social arbetsmiljö mm. Motiverade och engagerade medarbetare ger kvalité, nöjda kunder och lönsamhet. Superstäd skall vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill skapa arbetsglädje genom att ge ansvar och delaktighet. Öppenhet, kommunikation och samverkan är viktigt.

Kompetens

All vår personal har hög kompetens och erfarenhet inom daglig kontraktstädning avseende städning av kontor, trappor, storstädning. Vi har lång erfarenhet av golvvård och fönsterputs. Vi internutbildar kontinuerligt lokalvårdarna i nya produkter, arbetssätt, hjälpmedel mm. Samtliga städare skall efter anställning genomgå en endags grundutbildning i lokalvård. Nyanställda genomgår ett fastställt introduktionsprogram om städteknik, metoder mm. All personal skall ha goda kunskaper i det svenska språket. I början av år 2007 påbörjas ett utbildningsprojekt, som innebär en utökad kompetensutveckling av all personal. Dels i EU-projektet Växtkraft Mål 3 (kompetensutveckling), dels i vårt ISO-system.

Samarbetsformer med våra kunder

Arbetsledare utför en dokumenterad kvalitetskontroll varje månad. Utvärderas av kunden och vår driftsledning. Avvikelser/reklamationer skall rapporteras på särskild blankett och skall åtgärdas snarast. Vi skall också förebygga fel. Vi har ett driftmöte 1 gång/månad (eller annan frekvens) för genomgång av utförande och ev problem och brister. Då kan vi presentera en sammandragsrapport över kvalitetsrapporter, avvikelserapporter, revisioner och åtgärder etc. På varje städobjekt finns en städobjektpärm med bemanningslista, instruktioner, info och blanketter.

Städmetoder

Vi använder moderna och ergonomiskt riktigt utformade städredskap och utrustning. Vi begränsar användandet av kemiska medel i den dagliga städningen till ett minimum. De vi använder i den dagliga städningen är miljömärkta.Vi använder oss av torra metoder med microfiberdukar/-mopper (t ex ACT) och kombineras med fuktmoppning. Det är mycket viktigt att utföra golvvård på rätt sätt och med frekventa mellanrum. En bra golvvård underlättar den dagliga städningen och minskar kemanvändningen. Den dagliga städningen kompletteras medstorstädning. Rätt städmetoder och arbetsteknik är grunden för ett effektivt arbete och skyddar mot onödig och felaktig belastning.

Säkerhet och sekretess

Nycklar och passerkort förvaras betryggande. Registrerade nummerbrickor skall alltid sitta på nycklarna. Företaget är även försäkrad för de förluster, skador mm som kan inträffa vid förlust av nycklar mm. Superstäd är ansvarsförsäkrad upp till 10 MSEK per skada/ansvarstillfälle. All personal är klädda i våra arbetskläder och har namnbricka. Våra lokalvårdare har tystnadsplikt, vilket står inskrivet i våra anställningsavtal. Vi tillämpar full sekretess.

Uppstartsrutin

Vi följer en Checklista – Uppstart, som innehåller bemanningsplanering och ev nyanställning, planeringsmöte och kontraktsgenomgång med arbetsledning, besök och genomgång städobjekt, anskaffande av utrustning, utrusta städförråd, upplägg av städobjektpärm, uppstartmöte med kundens kontaktperson, utbildning, kontroll av städobjekt.

 
Utvecklad av Melker Hedlund Webbproduktion